Η Εταιρεία «MAGE HOTELS & RESORTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MAGE HOTELS & RESORTS A.E.» (εφεξής το Ξενοδοχείο)  επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: 1. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, e-mail, ημερομηνίες διαμονής κ.λπ.), 2. Δεδομένο ταυτοποίησης (αριθμός δωματίου) και 3. Δεδομένα αξιολόγησης (π.χ. ικανοποίηση πελάτη) για τον σκοπό της διενέργειας έρευνας ικανοποίησης πελατών. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων υφίστανται επεξεργασία από εμάς, μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους, ενώ δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού.

Ενημερώνουμε πως για τη χρήση των εν λόγω προσωπικών σας δεδομένων αποδέκτες θα είναι μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό αυτής, καθώς και εταιρείες παροχής λογισμικού διαχείρισης πελατών (π.χ. mail.gr, hit S.A.), οι οποίοι έχουν δεσμευθεί με ρήτρες εχεμύθειας και ασφαλούς επεξεργασίας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας και ως εκ τούτου δεν διαβιβάζονται σε χώρες εκτός Ε.Ε. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για πέντε (5) έτη.

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας

  • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας

  • Φορητότητας των δεδομένων σας

  • Περιορισμού της επεξεργασίας

  • Εναντίωσης στην επεξεργασία,

στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@athenstiarehotel.com. Τέλος, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.